Menu

Зміна складу посадових осіб емітента (17.10.2016)

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ (ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА
I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “ТАСТ—ГАРАНТIЯ”“
Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
Місцезнаходження
65039, м.Одеса, Транспортна, буд.3
Код за ЄДРПОУ
13915014
Міжміський код та телефон, факс
0482645577 0482645456
Електронна поштова адреса
taco@tm.odessa.ua
II. ДАНІ ПРО ДАТУ ТА МІСЦЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.10.2016
Повідомлення опубліковано у* №197 Вiдомостi НКЦПФР 17.10.2016
Повідомлення розміщено на сторінці www.tast.com.ua.ua в мережі Інтернет 17.10.2016
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА
Дата вчинення дії:
12.10.2016
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) :
припинено повноваження
Посада:
Ревiзор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
Бендас Олена Олександрiвна
Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи:
д/н д/н д/н
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках):
0.0808
ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ:
Припинено повноваження Ревiзора Товариства Бендас Олени Олександрiвни з 12 жовтня 2016 року, згiдно Протоколу загальних зборiв №3 вiд 12 жовтня 2016 року. Володiє акцiями у кiлькостi 4 шт, що складає 0,0808 статутного капiталу.Перебувала на посадi з 16.04.2015 року, посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоди на розкриття паспортних даних.