Menu

Зміна складу посадових осіб емітента (30.04.2015)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА
I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “ТАСТ—ГАРАНТIЯ”
Код за ЄДРПОУ
13915014
Місцезнаходження
65039, м.Одеса, вул.Транспортна, буд.3
Міжміський код, телефон та факс
0482645577 0482645456
Електронна поштова адреса
taco@tm.odessa.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.tast.com.ua.ua
Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб емітента
II. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ
Згiдно Наказу №06-ОК, звiльнено за власним бажанням Головного бухгалтера Мандрик Надiю Миколаївну з 06.05.2015р., акцiями не володiє, перебувала на посадi з 09.12.2013 року., посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Функцiї по веденню бухгалтерського облiку на пiдприємствi та виконання обов’язкiв головного бухгалтера покладено на ТОВ “Аудиторська фiрма “Актив”, код 32635145, згiдно Договору №5 вiд 30.04.2015р.
III. ПІДПИС
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор Пшеченко Наталiя Петрiвна