Menu

Чергові збори акціонерів (24.04.2013)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах
акціонерів – 24.04.2013 р. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які
мають право на участь у Загальних зборах – 34 фізичних особи і 1 юридична особа.
Місце проведення зборів: Україна, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17, корпус № 2
Управління Одеської залізниці, актовий зал, другий поверх.
Дата та час проведення зборів: 27 квітня 2013 р. о 10 год. 00 хв.
Присутні акціонери:
1. Юридична особа: від ОДЕСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ (3250 акцій або 65,6168%)
представник – заступник начальника Одеської залізниці з економічних питань Пшеченко
Н.П. за довіреністю від 19.04.2013р. № 360.
2. Фізичні особи: в кількості 14 осіб (377 акцій або 7,6116%).
Загалом: присутні 15 акціонерів (або 3627 акції) та їх представників, які мають
акцій на загальну суму 5912010,00 грн., що дорівнює 73,2284% Статутного капіталу
Товариства.
Корпоративний секретар Товариства Харибіна О.Ю. констатує наявність кворуму на
Загальних зборах. Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» вважаються
правочинними, оскільки акціонери та їх представники складають більш 60% голосів від усіх
акціонерів Товариства.

У зборах беруть участь:
Посадові особи Емітента:
1. Голова Наглядової ради: Разуменко В.Д.
2. Члени Наглядової ради: Пшеченко Н.П., Шпак Б.С., Малютін О.С.
3. Ревізор Товариства: Волкова В.М.
4. Виконавчий орган: Генеральний директор – Арсонов В.В.
5. Корпоративний секретар: Харибіна О.Ю.

ГОЛОСУВАННЯ ВИЗНАЧЕНО ПРОВОДИТИ ВІДКРИТИМ СПОСОБОМ.
Про Порядок денний повідомив Голова Наглядової ради Разуменко В.Д., який
зазначив, що відповідно до закону України «Про акціонерні товариства» і Статуту, Порядок
денний Зборів, дата його проведення своєчасно були надіслані оголошення у письмовій
формі персонально кожному акціонеру та проведена публікація оголошення про Загальні
збори у щоденному офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку № 56 від 22.03.2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Вибори Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Вибори Голови та членів Лічильної комісії.
3. Затвердження Регламенту роботи Зборів.
4. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за
2012 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Основні напрямки діяльності і
розвитку Товариства в 2013 році.

2

5. Звіт Наглядової Ради за підсумками роботи Товариства за 2012 рік. Прийняття
рішення за результатами розгляду звіту.
6. Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
7. Затвердження фінансової звітності та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Про розподіл прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства
в 2012 році.
9. Розгляд заяв про купівлю-продаж акцій Товариства.