Menu

Страхування здоров’я працівників

Страховик– юридична або дієздатна фізична особа, яка уклала зі Страховиком договір страхування.

Страхувальник  – фізична особа віком від 18 до 65 років, якщо інше не передбачено Договором страхування.

При укладанні сімейних (страхування членів сім’ї) та колективних (страхування колективу (групи осіб)) Договорів страхування можуть бути прийнятими на страхування діти від 7 років та інваліди II (робочої) – III груп і пенсіонери за віком (особи віком понад 65 років).

Страховий ризик– погіршення здоров’я Застрахованої особи з приводу гострого захворювання, загострення хронічного захворювання, отруєння, травматичного ушкодження чи інших наслідків нещасного випадку або цілого ряду захворювань, що турбують Страхувальника, з переліку захворювань, які передбачені Договором страхування, при умові, що хвороба мала місце під час дії Договору страхування та підтверджена документами, виданими компетентними органами в затвердженому законом порядку (медичними закладами).

Страховий випадок – звернення Застрахованої особи під час дії Договору страхування до медичного закладу з переліку медичних закладів, передбачених Договором страхування (або, якщо це передбачено Договором страхування, до Асистуючої компанії), у зв’язку із гострим захворюванням (рядом захворювань), загостренням хронічного захворювання, травми, отруєння чи іншого нещасного випадку, передбаченого Договором страхування, з метою отримання медичної допомоги та медичних послуг в обсязі Програм страхування, що передбачені Договором страхування.

Порядок укладання договору

 • Підставою для укладання Договору страхування є письмова заява Страхувальника (за формою, що встановлена Страховиком). У разі, коли Страхувальником є юридична особа, яка бажає одночасно застрахувати декількох осіб, до заяви додається список Застрахованих осіб, який є невід’ємною частиною Договору страхування.
 • При поданні заяви на укладання Договору страхування Страхувальник повинен надати інформацію, яку вимагає Страховик щодо стану здоров’я кожної особи, про страхування якої укладається Договір страхування.
 • Страховик також має право запросити у Страхувальника будь-яку іншу інформацію, яка характеризує стан здоров’я Застрахованих осіб.
 • Договір страхування оформлюється у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і знаходяться (по одному примірнику) у кожної зі Сторін.
 • При укладанні Договору страхування одночасно декількох осіб, цим особам можуть бути додатково видані документи, що посвідчують факт укладання Договору.
 • Договір страхування набуває чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування, зокрема, може бути передбачено, що він набуває чинності;
 • У разі сплати страхового платежу готівкою – з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем сплати страхового внеску одноразово або його частини (якщо це обумовлено Договором страхування);
 • При безготівкових розрахунках – з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем надходження страхового внеску на розрахунковий рахунок Страховика в повному обсязі або визначеної частині (якщо це обумовлено Договором страхування). Страховик зобов’язаний протягом трьох робочих днів після надходження страхового платежу на його розрахунковий рахунок повідомити Страхувальника про дату набуття чинності Договору страхування;
 • Факт укладання Договору страхування може посвідчуватись страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою Договору страхування;

Дії страхувальника у разі настання страхового випадку

 • При настанні страхового випадку медичні послуги надаються Застрахованій особі на підставі пред’явлення нею Договору страхування (або документу, що підтверджує факт укладання Договору страхування) та документу, що посвідчує особу;
 • Страхова виплата – грошова сума, яка виплачується Страховиком відповідно до умов Договору страхування при настанні страхового випадку. Страховик здійснює страхову виплату у відповідності до умов Договору страхування шляхом оплати медичному закладу вартості наданої Застрахованій особі медичної допомоги у зв’язку зі страховим випадком в межах Програми страхування та страхової суми, визначеної Договором страхування;
 • Медичний заклад сповіщає Страховика про настання страхового випадку протягом 48 годин, якщо інше не передбачено у конкретному договорі з медичним закладом;
 • Виплата здійснюється на підставі страхового акту та документів медичного закладу, що надавав Застрахованій особі медичні послуги: заяви про виплату, рахунку медичного закладу, документів, що підтверджують настання страхового випадку: витягу з історії хвороби із зазначенням профілю відділення, діагнозу захворювання, копії «листка призначень», переліку медикаментів та матеріалів із зазначенням їх вартості, копії листка непрацездатності, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування;
 • Страховик має право перевіряти надану інформацію та вимагати додаткових документів, що необхідні для підтвердження факту настання страхового випадку та розміру витрат, а також направити до Застрахованої особи власного лікаря-експерта з метою додаткового обстеження стану її здоров’я.