Menu

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (2015)

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВОСТРАХОВА КОМПАНIЯТАСТГАРАНТIЯ
2. Код за ЄДРПОУ
13915014
3. Місцезнаходження
65039, м.Одеса, вул.Транспортна, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс
0482645577 0482645456
5. Електронна поштова адреса
taco@tm.odessa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.tast.com.ua.ua
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб емітента

II. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ
Згiдно з решенням загальних зборiв вiд 16.04.2015р., згiдно заяви, звiльнено Генерального директора Арсонова Вiталiя Вiкторовича, акцiями не володiє, перебував на посадi з 14.01.2013 року., посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, призначено на посаду Генерального директора Пшеченко Наталiя Петрiвна на термiн 5 рокiв, акцiями не володiє. iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв – Член Наглядової ради Товариства, Заступник начальника Одеської залiзницi. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, припинено повноваження Ревiзора акцiонерного товариства Волкової Валентини Миколаївни, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 28.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоди на надання паспортних даних

Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, обрано Ревiзора акцiонерного товариства Бендас Олену Олександрiвну, володiє 0,0808 % акцiй. Обрано термiном на три роки. Посади, якi обiймала протягом 5 рокiв – Начальник вiддiлу цiн фiнансово-економiчної служби Одеської залiзницi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоди на надання паспортних даних.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, припинено повноваження Голови Наглядової ради Разуменко Вячеслава Давидовича, володiє 1,6152 % акцiй, перебував на посадi з 14.01.2013 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоди на надання паспортних даних.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, припинено повноваження Члена Наглядової ради Разуменко Вячеслава Давидовича, володiє 1,6152 % акцiй, перебував на посадi з 14.01.2013 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоди на надання паспортних даних.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, припинено повноваження Члена Наглядової ради Шпак Бориса Степановича, володiє 0,5047 % акцiй, перебував на посадi з 14.01.2013 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоди на надання паспортних даних.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, припинено повноваження Члена Наглядової ради Стрембiцького Костянтина Володимировича, володiє 0,0404 % акцiй, перебував на посадi з 14.01.2013 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоди на надання паспортних даних.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, припинено повноваження Члена Наглядової ради Малютiна Олександра Сергiйовича, акцiями не володiє, перебував на посадi з 14.01.2013 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоди на надання паспортних даних.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, припинено повноваження Члена Наглядової ради Пшеченко Наталiї Петрiвни, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 14.01.2013 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоди на надання паспортних даних.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, обраний термiном на три роки на посаду Члена Наглядової ради Нiкогосян Олександр Сергiйович, акцiями не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв – Начальник вiддiлу договiрно-правової роботи Юридичної служби Одеської залiзницi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоди на надання паспортних даних.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, обраний термiном на три роки на посаду Члена Наглядової ради Мiняйло Максим Борисович, акцiями не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв – Директор з фiнансових та економiчних питань Одеської залiзницi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоди на надання паспортних даних.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, обраний термiном на три роки на посаду Члена Наглядової ради Луценко Iгор Серафимович, акцiями не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв – Помiчник начальника Одеської залiзницi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоди на надання паспортних даних.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, обраний термiном на три роки на посаду Члена Наглядової ради Свiстунов Юрiй Вiкторович, акцiями не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв – Перший заступник начальника пасажирської служби Одеської залiзницi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоди на надання паспортних даних.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року, обраний термiном на три роки на посаду Голова Наглядової ради Луценко Iгор Серафимович, акцiями не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв – Помiчник начальника Одеської залiзницi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоди на надання паспортних даних.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2015 року,обраний термiном на три роки на посаду Члена Наглядової ради Разуменко Вячеслав Давидович, володiє 1,6152% акцiй, iншi посади якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв – Голова Наглядової ради Товариства, Начальник служби органiзацiї працi, заробiтної плати i структур управлiння Одеської залiзницi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоди на надання паспортних даних.
III. ПІДПИС

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Найменування посади Генеральний директор Пшеченко Наталія Петрівна