Menu

Позачергові звітні збори акціонерів (14.01.2013)

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

м. Одеса 14 січня 2013 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах
акціонерів – 08.01.2013 р. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які
мають право на участь у Загальних зборах – 34 фізичних особи і 1 юридична особа.
Місце проведення зборів: Україна, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17, корпус № 2
Управління Одеської залізниці, актовий зал, другий поверх.
Дата та час проведення зборів: 14 січня 2013 р. о 10 год. 00 хв.
Присутні акціонери:
1. Юридична особа:
 від ОДЕСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ (3250 акцій або 65,6168%) представник – заступник
начальника Одеської залізниці з економічних питань Пшеченко Н.П. за
довіреністю від 12.12.2012р. № 714.
2. Фізичні особи в кількості 16 осіб (332 акцій або 6,703 %).
Загалом: присутні 17 акціонерів (або 3582 акції) та їх представники, які мають
акцій на загальну суму 5 838 660,00 грн., що дорівнює 72,3198 % Статутного капіталу
Товариства.
Корпоративний секретар Товариства Харибіна О.Ю. констатує наявність кворуму на
Загальних зборах. Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» вважаються
правочинними, оскільки акціонери та їх представники складають більш 60% голосів від усіх
акціонерів Товариства.

У зборах беруть участь:
Посадові особи Емітента:
1. Голова Наглядової ради: Разуменко В.Д.
2. Члени Наглядової ради: Пшеченко Н.П., Шпак Б.С., Стрембіцький К.В.
3. Ревізор Товариства: Волкова В.М.
4. Виконавчий орган: в.о. Генерального директора – Арсонов В.В.
5. Корпоративний секретар: Харибіна О.Ю.

ГОЛОСУВАННЯ ВИЗНАЧЕНО ПРОВОДИТИ ВІДКРИТИМ СПОСОБОМ.
Про Порядок денний повідомив Голова Наглядової ради Разуменко В.Д., який
зазначив, що відповідно до закону України «Про акціонерні товариства» і Статуту Порядок
денний Зборів, дата його проведення своєчасно були надіслані у письмові формі персонально
кожному акціонеру.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Вибори Голови і секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Вибори Голови і членів лічильної комісії.
3. Затвердження Регламенту роботи Зборів.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради.
5. Обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових
договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами
Наглядової Ради.
6. Відкликання та обрання Генерального директора Товариства.

2

З першого питання: Акціонер Бендас О.О. пропонувала обрати Головою Загальних
зборів – Голову Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» Разуменка В.Д., та
секретарем Загальних зборів – корпоративного секретаря ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
Харибіну О.Ю.
Після обговорення першого питання Порядку денного приймається рішення.
Голосували:
«за» – 3582 голосів або 100% присутніх (одноголосно).
«проти» – 0 голосів або 0% (ні).
«утрималися» – 0 голосів або 0% (ні).
Вирішили: Головою Загальних зборів обрати Голову Наглядової ради ПрАТ «СК
«ТАСТ-ГАРАНТІЯ» Разуменка В.Д. та секретарем Загальних зборів обрати корпоративного
секретаря ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» Харибіну О.Ю.

З другого питання: Акціонер Бендас О.М. пропонував обрати Головою лічильної
комісії Харибіну О.Ю., а членами лічильної комісії обрати представників Товариства
Ухач І.М. і Разуменко Н.Г.
Після обговорення другого питання Порядку денного приймається рішення.
Голосували:
«за» – 3582 голосів або 100% присутніх (одноголосно).
«проти» – 0 голосів або 0% (ні).
«утрималися» – 0 голосів або 0% (ні).
Вирішили:
1. Головою лічильної комісії обрати Харибіну О.Ю.
2. Членами лічильної комісії обрати Ухач І.М., Разуменко Н.Г.

З третього питання: Голова Загальних зборів Разуменко В.Д. ознайомив присутніх з
Регламентом роботи Загальних зборів та питаннями, які необхідно обговорити на них,
ухвалити рішення і запропонував провести обговорення цих шести питань Порядку денного
протягом однієї години.
Виступили: акціонери Кінінєєв І.І. запропонував погодитись з Регламентом роботи
Зальних зборів.
Після обговорення третього питання Порядку денного приймається рішення про
затвердження запропонованого Регламенту Загальних зборів.
Голосували:
«за» – 3582 голосів або 100% присутніх (одноголосно).
«проти» – 0 голосів або 0% (ні).
«утрималися» – 0 голосів або 0% (ні).
Вирішили: затвердити Регламент роботи загальних зборів.

З четвертого питання: Голова Загальних зборів Разуменко В.Д. вніс пропозицію про
припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства у зв’язку з письмовою вимогою
Державного підприємства «Одеська залізниця» від 30.11.2012 року № 11-17/737, яке володіє
3 250 простих іменних акцій (65,6168%) в ПрАТ «СК«ТАСТ-ГАРАНТІЯ».
Після обговорення четвертого питання Порядку денного приймається рішення.
Голосували:
«за» – 3582 голосів голоси або 100% присутніх (одноголосно).
«проти» – 0 голосів або 0% (ні).
«утрималися» – 0 голосів або 0% (ні).

3

Вирішили: Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради.

З п’ятого питання: Голова Загальних зборів Разуменко В.Д. повідомив, що до
компетенції Загальних зборів акціонерів належить обрання членів Наглядової Ради,
затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. Надав акціонерам Товариства
підготовлені анкетні дані по запропонованим кандидатурам.
Виступили: Лопатюк А.В. запропонував голосувати поіменно по кожному кандидату в
члени Наглядової ради Товариства.
I. Голова Загальних зборів акціонерів Товариства Разуменко В.Д. поставив на
голосування питання про обрання запропонованих кандидатів в члени Наглядової ради
Товариства.
1. Від Державного підприємства «Одеська залізниця» ПШЕЧЕНКО НАТАЛІЯ
ПЕТРІВНА.
Голосували:
«за» – 3582 голосів або 100% присутніх (одноголосно).
«проти» – 0 голосів або 0% (ні).
«утрималися» – 0 голосів або 0% (ні).
2. СТРЕМБІЦЬКИЙ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ.
Голосували:
«за» – 3582 голосів або 100% присутніх (одноголосно).
«проти» – 0 голосів або 0% (ні).
«утрималися» – 0 голосів або 0% (ні).
3. Від Державного підприємства «Одеська залізниця» МАЛЮТІН ОЛЕКСАНДР
СЕРГІЙОВИЧ.
Голосували:
«за» – 3582 голосів або 100% присутніх (одноголосно).
«проти» – 0 голосів або 0% (ні).
«утрималися» – 0 голосів або 0% (ні).
4. ШПАК БОРИС СТЕПАНОВИЧ.
Голосували:
«за» – 3582 голосів або 100% присутніх (одноголосно).
«проти» – 0 голосів або 0% (ні).
«утрималися» – 0 голосів або 0% (ні).
5. РАЗУМЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ДАВИДОВИЧ.
Голосували:
«за» – 3582 голосів або 100% присутніх (одноголосно).
«проти» – 0 голосів або 0% (ні).
«утрималися» – 0 голосів або 0% (ні).
Після поіменного голосування за кожного кандидата до складу Наглядової ради
Загальними зборами акціонерів було прийнято наступне РІШЕННЯ:
— обрати в члени Наглядової ради ПШЕЧЕНКО НАТАЛІЮ ПЕТРІВНУ,
СТРЕМБІЦЬКОГО КОСТЯНТИНА ВОЛОДИМИРОВИЧА, МАЛЮТІНА ОЛЕКСАНДРА
СЕРГІЙОВИЧА, ШПАКА БОРИСА СТЕПАНОВИЧА і РАЗУМЕНКО ВЯЧЕСЛАВА
ДАВИДОВИЧА.
II. Голова Загальних зборів акціонерів Товариства Разуменко В.Д. пояснив, що відносно
пункту 3 ст.51 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно визначити умови
цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх

4

винагороди, обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з
членами Наглядової Ради. Після обговорення цього питання Порядку денного приймається
рішення.
Голосували:
«за» – 3582 голосів або 100% присутніх (одноголосно).
«проти» – 0 голосів або 0% (ні).
«утрималися» – 0 голосів або 0% (ні).
Вирішили:
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з кожним членом Наглядової ради.
2. Встановити кожному члену Наглядової ради винагороду у розмірі мінімальної
заробітної плати щомісячно.
3. Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з
членами Наглядової Ради, – Генерального директора Товариства.

З шостого питання: Голова Загальних зборів акціонерів Товариства Разуменко В.Д.
повідомив, що протоколом від 12/11/2012р. Наглядової ради Товариства, на підставі п. 10 ч. 2
ст. 52. Закону України «Про акціонерні товариства», п. 12.3.7., Статуту ПрАТ «СК«ТАСТ-
ГАРАНТІЯ», п. 3.2. «Положення про Наглядову Раду» ПрАТ «СК«ТАСТ-ГАРАНТІЯ» був
відсторонений Генеральний директор ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» Кожевін Євген
Никандрович від виконання ним обов’язків Генерального директора з 12.11.2012 року, та
призначено виконуючим обов’язки Генерального директора ПрАТ «СК«ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
Арсонова Віталія Вікторовича.
21 листопада 2012 року надійшла заява від Генерального директора Кожевіна Євгенія
Никандровича про розірвання з ним трудового контракту.
Виступили: Розуменко В.Д. запропонував звільнити з посади Генерального директора
Товариства Кожевіна Євгенія Никандровича та призначити на посаду Генерального
директора Товариства Арсонова Віталія Вікторовича.
Голова Загальних зборів поставив на голосування питання про звільнення з посади
Генерального директора Товариства Кожевіна Євгенія Никандровича та призначення на
посаду Генерального директора Товариства Арсонова Віталія Вікторовича.
Голосували:
«за» – 3538 голосів або 99,2126% присутніх.
«проти» – 0 голосів або 0% (ні).
«утрималися» – 39 голосів або 1,0887% присутніх.
Вирішили:
1. Звільнити з посади Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» КОЖЕВІНА ЄВГЕНА
НИКАНДРОВИЧА 14 січня 2013 року.
2. Обрати на посаду Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» АРСОНОВА ВІТАЛІЯ
ВІКТОРОВИЧА 14 січня 2013 року.
3. Голові Загальних зборів Разуменко В.Д. укласти контракт з Арсоновим Віталем
Вікторовичем.

Голова загальних зборів В.Д. Разуменко

Секретар загальних зборів О.Ю. Харибіна